• Landelijk werkzaam
  • Persoonlijk bezoek
  • Één vast aanspreekpunt
  • Gratis rechtshulp

Aansprakelijkheid bij letselschade in een milieustraat

Door: Lisa Fluit
Leestijd: 3 minuten

Mileustraat (ook wel afvalstraat of gemeentewerf) in Nederland is onmisbaar voor het veilig en verantwoord verwerken van afval. Echter, een milieustraat kan ook risico’s met zich meebrengen voor bezoekers, met name als het gaat om letselschade. In dit artikel bespreken we drie alledaagse scenario’s van letselschade op de milieustraat en de juridische gevolgen ervan.

Aanrijding tussen voertuigen op een milieustraat

Een veelvoorkomende gebeurtenis is een aanrijding tussen twee voertuigen. Vaak als gevolg van een beweging in een beperkte ruimte. Bij een aanrijding tussen twee voertuigen is het noodzakelijk om de aansprakelijkheid vast te stellen. Volgens het Nederlands recht is de hoofdregel voor verkeersongevallen vastgelegd in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994).

Op de milieustraat gelden verkeersregels het verkeersrecht

Een milieustraat is onderdeel van de weg dus daar gelden dezelfde regels als op de openbare weg. Doorgaans wordt dit ook door de exploitant van de milieustraat gemeld met bebording.

Bij een aanrijding tussen voertuigen in een milieustraat waarbij een voertuig een bijzondere beweging of verrichting uitvoert, geldt die als uitgangspunt voor aansprakelijkheid. De bestuurder van het voertuig dat een bijzondere verrichting uitvoert, is in de meeste gevallen aansprakelijk voor de schade aan de andere partij.

Denk bij een bijzondere verrichting bijvoorbeeld aan achteruit rijden of wegrijden uit stilstand. Ook iemand die een ander geen voorrang verleent of vergeet een auto op de handrem te zetten, is aansprakelijk.

Aanrijding tussen voertuig en voetganger in de milieustraat

Een andere mogelijkheid is een aanrijding tussen een motorvoertuig en een voetganger. Volgens artikel 185 van de WVW 1994 is de zwakkere verkeersdeelnemer zoals een voetganger of fietser beschermd. Tenzij de zwakkere verkeersdeelnemer opzettelijk gevaar heeft veroorzaakt of roekeloos handelde.  Een bestuurder van een motorvoertuig is altijd verplicht is om zo voorzichtig mogelijk te zijn en de voetganger niet in gevaar te brengen. Ook op een plek zoals de milieustraat waar de voetganger auto’s mag verwachten.

Letselschade door voorwerpen op de milieustraat

Bezoekers van milieustraten kunnen ook letsel oplopen door voorwerpen. Bijvoorbeeld wanneer iemand onvoorzichtig of haastig afval in een container gooit, waardoor scherven, brokstukken of andere voorwerpen wegschieten en letselschade veroorzaken. Dan helpen de criteria uit het Kelderluikarrest om de aansprakelijkheid te bepalen. De Kelderluik criteria komen uit een rechtszaak uit 1965 en helpen bij de beoordeling van de aansprakelijkheid voor letsel als gevolg van een gevaarlijke situatie.

Belangrijk zijn onder andere:

  • de mate van voorzienbaarheid van het gevaar,
  • de ernst van het letsel,
  • de kosten en moeite die nodig zijn om het gevaar te voorkomen en
  • de mate waarin het slachtoffer zelf voorzichtig genoeg is geweest.

Concreet houdt dat in dat de bezoeker van de milieustraat die onvoorzichtig handelde en/of de exploitant van de milieustraat (hoofdelijk) aansprakelijk kan worden gesteld als er sprake is van een gevaarlijke situatie die hij redelijkerwijs kon voorkomen.

Beheerder milieustraat moet ongelukken voorkomen

Op milieustraten bestaat een aanzienlijk risico op letsel door scherven, brokstukken of andere voorwerpen. Bezoekers kunnen onverwachts worden geraakt door weggeschoten voorwerpen, vooral bij onvoorzichtig handelen. De beheerder van de milieustraat heeft de plicht om passende veiligheidsmaatregelen te nemen om het risico op letsel zo klein mogelijk te maken. Dit kan onder meer door:

  • het verstrekken van duidelijke instructies voor afvalverwerking,
  • toezicht houden op het gedrag van bezoekers,
  • bieden van beschermende uitrusting.

Veiligheidsmaatregelen zoals plaatsing van waarschuwingsborden, beschermende schermen of zogeheten lekbakken rond containers en verstrekking van veiligheidshandschoenen zijn redelijke maatregelen die niet buitensporig belastend zijn voor de beheerder van de milieustraat. Ontbreken zulke maatregelen, dan vergroot dat de kans op aansprakelijkheid.

Verzamel altijd bewijs bij letselschade

Vaak is het ingewikkeld de toedracht van een ongeval aan te tonen. Het is daarom belangrijk om bewijs te verzamelen. Ook bij een ongeval met letselschade op de milieustraat. Getuigenverklaringen, foto’s en filmpjes helpen om vast te stellen  of er recht is op schadevergoeding. Hoe sterker het bewijs, hoe groter de kans dat de schade op de tegenpartij verhaald kan worden.

Juridische bijstand door Stipt Letselschade

In alle gevallen van letselschade na een ongeval op een milieustraat is het belangrijk om de aansprakelijkheid nauwkeurig te beoordelen en indien nodig juridische stappen te ondernemen om de schade te verhalen. Slachtoffers van letselschade adviseren wij zo snel mogelijk juridisch advies in te winnen om  zo hun rechten te beschermen en rechtvaardige compensatie te verkrijgen.

Bent u betrokken aangereden geraakt bij een ongeval op de camping en vraagt u zich af wie er aansprakelijk is? Dan raden wij u aan contact op te nemen met een van onze experts. Wij doen er alles aan om uw schade te verhalen op de tegenpartij zonder dat u hiervoor betaalt. Vul de test in en zie direct of u recht heeft op vergoeding van uw letselschade.

milieustraat
(c) copyright Stipt letselschade | Klachtenregeling | Algemene Voorwaarden | Sitemap | Privacyverklaring