• Landelijk werkzaam
  • Persoonlijk bezoek
  • Één vast aanspreekpunt
  • Gratis rechtshulp

Letselschade opgelopen in de speeltuin, wie is er aansprakelijk?

Door: Lisa Fluit
Leestijd: 3 minuten

Speeltuinen zijn populaire plaatsen voor kinderen in hun eigen buurt, waar ze onbezorgd kunnen spelen. Hoe meer kinderen er genieten van de klimtoestellen, des te belangrijker het is dat de veiligheid van de kinderen is gewaarborgd om zo ongevallen te voorkomen.

Helaas ontstaan er desondanks regelmatig ongevallen, variërend van kleine incidenten met kledingschade tot ernstige letselschade. Als zich een incident voordoet wie is er dan aansprakelijk door de ontstane schade?

Aantal ongevallen speeltuin

Jaarlijks worden bij kinderen van 0 tot en met 18 jaar gemiddeld 240.000 letsels behandeld. Bijna twee derde van de ziekenhuisopnamen worden veroorzaakt door een val-incident. Bij kinderen van 5 tot en met 12 jaar gebeurt dit voornamelijk in een speeltuin. Dat gaat jaarlijks om ongeveer 17.000 kinderen.

Veiligheid indoor speeltuinen

Nadat meermaals in het nieuws kwam dat het aantal ongevallen bij indoor speeltuinen is toegenomen, heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een onderzoek gestart naar de veiligheid van speelparadijzen. Bij 90% van de onderzochte gevallen zijn er gebreken aangetroffen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld technische mankementen of het niet aanwezig zijn van een verplicht veiligheidscertificaat.

Eigen verantwoordelijkheid kinderen

Als een kind letselschade oploopt in de speeltuin, is hij/ zij hiervoor dan zelf verantwoordelijk?

We hebben in deze situatie te maken met de vraag of er sprake is van gevaarzetting.

Hiervoor moeten we kijken hoe waarschijnlijk het is dat kinderen in een speeltuin de vereiste onoplettendheid en voorzichtigheid niet in acht nemen en hoe groot de kans is dat hieruit ongevallen ontstaan. Daarnaast is het van belang, hoe ernstig de mogelijke gevolgen daarvan zijn en of het makkelijk is om veiligheidsmaatregelen te nemen ter voorkoming van ongevallen.

Kinderen zijn vaak te jong zijn om het gevaar in te zien van bepaald gedrag. De meeste kinderen die je in een speeltuin aantreft zijn tussen de 4 en 12 jaar oud.  Ze gaan helemaal op in het samen spelen andere kinderen, zonder na te denken over alle gevaren die op de loer liggen. De kans is dus zeer klein dat het een kind valt aan te rekenen, wanneer ze letselschade oplopen.

Zorgplicht veiligheid speeltoestellen

Speeltuinen moeten voldoen aan een bepaalde veiligheidsvoorschriften, genaamd het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS). Hierin staat vermeld dat

alle speeltoestellen in de openbare ruimte veilig moeten zijn.  De eigenaar en de beheerder moeten zorgen dat de veiligheid wordt gewaarborgd.

Wie is er aansprakelijk?

De vraag naar aansprakelijkheid hangt altijd af van de omstandigheden van het geval. Als een kind letselschade heeft opgelopen zijn er vaak drie partijen die mogelijk aansprakelijk zijn.

Ten eerste het kind zelf. Dit kan het geval zijn wanneer het kind een dusdanige leeftijd heeft en bijvoorbeeld een waarschuwingsbordje negeert en hiervan ook de gevolgen moet kunnen overzien. Daarbij moet ook direct vermeld worden dat dit een uitzonderlijke situatie is aangezien we al hebben vastgesteld dat kinderen in een speeltuin vaak nog niet de leeftijd hebben bereikt dat ze de reikwijdte van hun handelen kunnen overzien.

Ten tweede kunnen dat zijn; exploitant/ beheerder van de speeltuin. Zeker wanneer je een betaalde speeltuin bezoekt, moet de exploitant garant staan voor de veiligheid. Wanneer een klimtoestel niet aan de veiligheidsvoorschriften voldoet, levert dit een toerekenbare tekortkoming op aan de kant van de exploitant.

Ten derde kan er ook sprake zijn van een productiefout in een speeltoestel. In dat geval kan de producent aansprakelijk worden gesteld.

Risicoaansprakelijkheid

Op basis van artikel 6:181 Burgerlijk Wetboek in samenhang met artikel 6:173 van het Burgerlijk Wetboek is de exploitant van de speeltuin risicoaansprakelijk voor de schade door een gebrek aan het toestel omdat deze de bedrijfsmatige gebruiker daarvan is. Dat is alleen anders wanneer hij kan aantonen dat het gebrek niet te voorzien was.

Hoe nu verder?

In veel gevallen is het niet eenvoudig de toedracht van het gebeurde aan te tonen. Was de oorzaak onvoorzichtigheid van een kind? Of was er een gebrek in het speeltoestel? Noteer de namen en contactgegevens van getuigen en probeer eventuele foto’s en filmpjes die zijn gemaakt te verzamelen. Ook beelden van een bewakingscamera kunnen uitkomst bieden om vast stellen wat er precies is gebeurd. Als het vermoeden bestaat dat een speeltoestel onveilig is dan is het belangrijk om de  Nederlandse Voedsel En Warenautoriteit in te schakelen voor onderzoek. Hiermee kunnen toekomstige ongevallen en/of herhaling van een eerder ongeval worden voorkomen.

Juridische bijstand

Heeft uw kind letselschade opgelopen in de speeltuin, dan raden wij u aan contact op te nemen met een van onze experts. Wij zullen u zo goed mogelijk adviseren over de stappen die genomen moeten worden. Onze specialisten helpen u bij het indienen van een eventuele schadeclaim. Indien wij de tegenpartij aansprakelijk kunnen stellen, worden de kosten ook op hen verhaald.

Op onze website kunt u ook eenvoudig een test invullen om te kijken of er een aanspraak bestaat  op vergoeding van de letselschade.

Speeltuin
(c) copyright Stipt letselschade | Klachtenregeling | Algemene Voorwaarden | Sitemap | Privacyverklaring