• Landelijk werkzaam
  • Persoonlijk bezoek
  • Één vast aanspreekpunt
  • Gratis rechtshulp

Letselschade als passagier op een veerpont, wie is aansprakelijk?

Door: Lisa Fluit
Leestijd: 4 minuten

De veerpont, daar wordt in ons land nogal eens gebruik van gemaakt. We leven in een land met veel water en zijn er door omgeven. Sommigen steken met een fiets-voetveer dagelijks een rivier over om naar hun werk te gaan. Anderen pakken de veerpont voor een verblijf op één van de Waddeneilanden. En wie met eigen vervoer op vakantie wil naar bijvoorbeeld Engeland of Ierland is vaak ook afhankelijk van de veerboot.

Passagiers van een veerpont kunnen letselschade oplopen wanneer er bijvoorbeeld een aanvaring met een ander schip plaatsvindt. Een veerpont kan ook tegen een kade of meerpaal terechtkomen of zelfs omslaan door zwaar weer. In dit artikel licht ik toe hoe de aansprakelijkheid rond een ongeval met een veerboot in elkaar zit. En ik leg uit wat de rechten van passagiers zijn.

Gevolgen van een veerpontongeluk, verschillende vormen van schade

Wanneer er een ongeluk met een veerpont plaatsvindt, kunnen er meerdere gevolgen zijn. Vaak is er materiële schade. Aan de veerpont of boten zelf, maar ook auto’s, brommers, fietsen of persoonlijke bezittingen van passagiers kunnen beschadigd raken. Daarnaast leidt het tot verstoring van het openbaar vervoer of beroepsvervoer over water. Zoals bijvoorbeeld bij het ongeluk met een veerpont en een ander schip tussen Dordrecht en Werkendam.

Tijdelijke stillegging van het vaarverkeer kan grote financiële gevolgen hebben. Bij een flinke aanvaring lopen de passagiers van een veerpont ook de kans om gewond te raken of te overlijden. Of blijft een slachtoffer langere tijd psychische gevolgen ondervinden van het ongeluk. Dan spreken we over letselschade.

Aansprakelijkheid bij ongevallen met een veerpont

Bij letselschade door een aanvaring, botsing of het omslaan van een veerpont, kan het aansprakelijkheidsvraagstuk complex zijn. Daarnaast zijn vaak meerdere partijen betrokken. De aansprakelijkheid  verschilt per geval en is afhankelijk van de omstandigheden. In het algemeen geldt dat degene die het ongeluk veroorzaakte of daaraan bijdroeg, aansprakelijk is voor de schade van de slachtoffers. De aansprakelijkheid bij een aanvaring tussen twee boten hangt af van verschillende factoren, waaronder wie de fout heeft gemaakt en of er sprake was van overtredingen van de maritieme wet- en regelgeving.

In veel gevallen biedt de aansprakelijkheidsverzekering van de eigenaar van de boot dekking voor de materiële schade en letselschade als gevolg van het ongeval. De exploitant van een veerdienst, kapitein/schipper of eigenaar van een boot kan aansprakelijk worden gesteld als blijkt dat het ongeval te wijten was aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of schending van de geldende regels en voorschriften.

Verantwoordelijkheid van de exploitant van een veerboot

De exploitant van de veerboot heeft de plicht om ervoor te zorgen dat hij de veerdienst uitvoert met de hoogste mate van zorgvuldigheid en veiligheid. Het personeel moet goed opgeleid en geïnstrueerd zijn. Daarnaast is de exploitant verplicht tot handhaving van veiligheidsprotocollen en regelmatig onderhoud van zijn veerboten. Als blijkt dat de exploitant niet voldeed aan deze verplichtingen en dit bijdroeg aan de aanvaring, kan de exploitant aansprakelijk worden gesteld voor de letselschade van passagiers.

Verantwoordelijkheid van de kapitein van de veerboot

De kapitein van een veerboot is verantwoordelijk veilige navigatie en het vermijden van aanvaringen. Als de aanvaring te wijten was aan fouten of verkeerde inschattingen van de kapitein, kan hij of zij persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade. Dit laatste geldt ook voor de schipper of kapitein van een andere boot, wanneer die een ongeluk met een veerpont veroorzaakt en de passagiers van de veerpont letsel oplopen.

Wetgeving speciaal voor veerdiensten

Bij een ongeval tussen een veerpont en een ander schip geldt artikel 8:1001 van het Burgerlijk Wetboek (BW), waarin het specifiek gaat over de aansprakelijkheid van veerdiensten. Daarin staat ook de aansprakelijkheid van de exploitant beschreven. Die komt alleen te vervallen wanneer er sprake is van overmacht, namelijk als de exploitant er alles aan heeft gedaan om het ongeval te voorkomen, maar dit door externe factoren niet lukte.

Aansprakelijkheidsrecht voor alle overige kapiteins en schippers

Daarnaast kan ook de bestuurder, de eigenaar of een passagier van het andere betrokken schip aansprakelijk zijn. Dit geldt als diegene een fout maakte of nalatig was. De bestuurder van het andere vaartuig is aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door een onrechtmatige daad. Dit volgt uit artikel 6:162 BW, dat gaat over de algemene aansprakelijkheid voor onrechtmatige daden.

Een bestuurder van een boot moet zich houden aan de verkeersregels op het water en rekening houden met andere vaartuigen op het water. Als de bestuurder zich niet aan deze regels houdt of  onvoorzichtig of onoplettend is, dan kan hij of zij aansprakelijk worden gesteld.

ILT komt in actie na ongeval met een veerpont

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) speelt een belangrijke rol bij het onderzoek naar incidenten op het water, waaronder aanvaringen met veerboten. De ILT onderzoekt de oorzaken van dergelijke incidenten en doet aanbevelingen om herhaling in de toekomst te voorkomen. Wanneer er een aanvaring met een veerboot plaatsvindt, is het gebruikelijk dat de ILT een onderzoek instelt en de omstandigheden rondom het incident onderzoekt.  De onderzoekers evalueren factoren zoals navigatieprocedures, technische staat van het vaartuig, weersomstandigheden en mogelijke menselijke fouten. Zo stellen zij de oorzaak van de aanvaring vast.

Bent u betrokken bij een aanvaring met een veerboot? Meld het incident bij de juiste instanties, waaronder ook de ILT. Daardoor draagt u bij aan het onderzoek van de ILT en helpt u bij het verzamelen van belangrijke informatie die nodig is om de oorzaak van het ongeval vast te stellen.

Juridische bijstand bij letselschade

Het verkrijgen van compensatie voor letselschade bij een aanvaring met een veerboot kan een complex proces zijn, gezien de mogelijke betrokkenheid van verschillende partijen en de juridische gevolgen. Schakel daarom juridische bijstand in van een ervaren letselschadeadvocaat die bekend is met maritiem recht en ervaring heeft met de vertegenwoordiging van slachtoffers van maritieme ongevallen.

Een deskundige advocaat helpt bij de beoordeling van de zaak, de vaststelling van de aansprakelijkheid en het verkrijgen van de maximale compensatie voor de geleden schade.

Bent u betrokken bij een ongeluk op het water en vraagt u zich af wie er aansprakelijk is? Neem dan contact op met een van onze experts. Wij doen er alles aan om uw schade te verhalen op de tegenpartij zonder dat u hiervoor betaalt. Vul de test in en zie direct of u recht heeft op vergoeding van uw letselschade.

Veerpont
(c) copyright Stipt letselschade | Klachtenregeling | Algemene Voorwaarden | Sitemap | Privacyverklaring