• Landelijk werkzaam
  • Persoonlijk bezoek
  • Één vast aanspreekpunt
  • Gratis rechtshulp

Bewijslast beroepsziekte

Door: André Rotte
Leestijd: 3 minuten

Een beroepsziekte is de benaming voor een ziekte die wordt veroorzaakt door het uitoefenen van je beroep. Er moet hiervoor een verband zijn tussen de ziekte en de verrichte werkzaamheden. In de praktijk is dit verband vaak moeilijk aan te tonen. De Letselschade Raad heeft daarom een leidraad opgesteld, met daarin een stappenplan voor de afhandeling van verzoeken om schadevergoeding aan werkgevers in verband met een beroepsziekte.

Aanleiding van het opstellen Gedragscode afhandeling beroepsziekteclaims

Veel werknemers ervaren een hoge drempel bij het melden van een beroepsziekte, omdat zij hun relatie met de werkgever niet op het spel willen zetten. Ook zien velen af van een claim, door het ontbreken van blootstellingsgegevens en causaliteitsproblemen.

De werknemer moet bewijzen dat zijn of haar gezondheidsklachten veroorzaakt zijn door een ongeval, incident of werkomstandigheden.

Bedrijfsongeval

Bij letselschade die is ontstaan tijdens een bedrijfsongeval is meestal eenvoudig vast te stellen dat de schade is ontstaan tijdens het uitoefenen van werkzaamheden op het werk. De werkgever moet vervolgens bewijzen dat hij heeft voldaan aan de zorgplicht. Kan hij dit niet? Dan is de werkgever aansprakelijk

Voorbeeld: werknemer valt van een trap of steiger op het werk en breekt hierbij zijn rug. Voor de werknemer is het eenvoudig om het causaal verband tussen de letselschade en het uitoefenen van zijn werkzaamheden te bewijzen. Hij stond namelijk op de trap of steiger tijdens het uitoefenen van zijn werkzaamheden en is ten val gekomen, waarbij hij zijn rug heeft gebroken.

Beroepsziekte

Bij beroepsziektes is het veel lastiger om aan te tonen dat de letselschade is ontstaan tijdens het uitoefenen van de werkzaamheden op het werk. Deze schade ontstaat namelijk niet op één bepaald moment, maar dit is een proces wat over een langere tijd speelt. De werknemer moet dus kunnen bewijzen dat er een causaal verband is tussen de letselschade en huidige of vroegere werkzaamheden. Daarbij moet ook de (beroeps)ziekte vast worden gesteld door een arts.

Voorbeeld 1: een werknemer werkt elke dag in dezelfde houding met repeterende bewegingen. Deze werknemer werkt als 8 jaar bij hetzelfde bedrijf en er worden RSI-klachten geconstateerd.

Voorbeeld 2: een werknemer ervaart al een langere tijd stress door een extreem hoge werkdruk en krijgt hierdoor een burn-out.

Voorbeeld 3: een werknemer is schilder voor een schildersbedrijf. Door de jaren heen wordt hij tijdens zijn werk langdurig en te hoog blootgesteld aan de lucht van de verf. Hij krijgt hierdoor Organo Psycho Syndroom (OPS), beter bekend als de schilders ziekte.

De bedrijfsarts heeft een wettelijke meldingsplicht op grond van de arbeidsomstandighedenwet. Dit houdt in dat hij verplicht is om een beroepsziekte anoniem te melden. Het doel van de meldingsplicht bij de Nederlands Centrum voor Beroepsziekten beperkt zich tot het signaleren van risicogroepen en het opstarten van preventieve maatregelen.

Er is gekozen voor een leidraad, omdat een gedragscode te bindend zou zijn en een goede praktijken document te vrijblijvend. Met deze leidraad willen zij vooral door middel van een stappenplan de afhandeling verkorten en minder belastend maken voor de werknemer. 

Bewijslastverdeling in beroepsziektezaken

Op grond van artikel 7:658 lid 2 BW is de werkgever jegens de werknemer aansprakelijk voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij hij aantoont dat hij de in lid 1 genoemde verplichtingen is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. De verplichtingen zoals bedoeld in lid 1 zijn het zodanig treffen van maatregelen en verstrekken van aanwijzingen dat het redelijkerwijs wordt voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.

Als eerste moet de werknemer dus het causale verband aantonen tussen de klachten en de blootstelling aan risicofactoren op het werk. Een aantal voorbeelden van risicofactoren voor het ontwikkelen van fysieke klachten zijn het overmatig uitoefenen van kracht, werken in een ongemakkelijke houding en het voortdurend werken in dezelfde houding met repeterende bewegingen. Op het moment dat de werknemer dit verband niet kan aantonen, dan is er geen vordering in verband met een beroepsziekte mogelijk op grond van artikel 7:658 lid 2 BW. De werkgever is in dit geval niet aansprakelijk. Heeft de werknemer dit verband wel aangetoond, dan is het de beurt aan de werkgever.

De werkgever moet op grond van ditzelfde artikel kunnen aantonen dat hij heeft voldaan aan zijn zorgplicht. Indien de werkgever zijn zorgplicht is nagekomen en hij kan dit aantonen, dan is er ook geen vordering mogelijk op grond van artikel 7:658 lid 2 BW. Ook in deze situatie is de werkgever niet aansprakelijk.

Heeft u letselschade door beroepsziekte of heeft u daar vragen over? Informeer bij uw expert van Stipt letselschade.

Vrouw werkt vanuit huis
(c) copyright Stipt letselschade | Klachtenregeling | Algemene Voorwaarden | Sitemap | Privacyverklaring